Hairline

  • แนวผมสวยงามเป็นธรรมชาติ เป็นคลื่น เลียนแบบลูกผมตามธรรมชาติ
  • หมอเบญ ปลูกผมมานาน จนเข้าใจความต้องการอันหลากหลายของคนไข้และสามารถปรับเปลี่ยนแนวผมให้เป็นไปตามมาตรฐานและยังมีปัจจัยเรื่องความชอบในรูปแบบเฉพาะของคนไข้บางท่านด้วย
  • ผลงานเป็นที่ยอมรับมิใช่มีแค่เพียงคำโฆษณาหรือใช้ agency สร้างกระแสตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ
  • เราไม่เห็นด้วยกับการสร้างกระแสของบางที่ ว่ามีจุดเด่นในเรื่องของการทำแนวผม เนื่องจากการทำแนวผมเป็นพื้นฐานของแพทย์ปลูกผมอยู่แล้ว จึงทำให้คิดว่าการสร้างกระแสว่าตนเองทำแนวผมสวยอาจเป็นเพราะ ตนเองไม่มีความสามารถในการปลูกผมอย่างมีคุณภาพในพื้นที่กว้างได้ จึงเบี่ยงเบนประเด็น หรือไม่
  • กรณีคนไข้ยืนยันต้องการแนวผมแบบนี้ (ความชอบของแต่ละคนต่างกัน) แพทย์ต้องอธิบายถึงข้อดี ข้อเสีย ความเสี่ยง บุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ของคนไข่ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อประกอบการตัดสินใจ